Veiklos skaidrumas ir priežiūra

Vieni iš svarbiausių UAB GET Baltic veiklos principų organizuojant prekybą gamtinių dujų biržoje: skaidrios ir lygios prekybos sąlygos visiems biržos dalyviams, periodiškas informacijos apie prekybos rezultatus skelbimas viešai, gamtinių dujų rinkos švietimas bei vystymosi skatinimas.

Gamtinių dujų birža ne tik sukuria papildomas galimybes pirkti ir parduoti gamtines dujas, bet ir panaikina įėjimo į rinką barjerus naujiems rinkos dalyviams. Rinkos dalyviams pasiūlytas nepertraukiamos prekybos mechanizmas minimizuoja rinkos manipuliavimo galimybes ir skatina rinkos vystymąsi ir konkurenciją.

Skaidrus prekybos būdas ir lygios sąlygos

Prekybos biržoje taisyklės, tame tarpe pavedimų teikimo, koregavimo, atšaukimo, sandorių sudarymo, kainos nustatymo principai, atsiskaitymo tvarka bei būdai, prekybos biržoje priežiūros mechanizmas ir kt. yra nustatomi Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamente. Minėtas dokumentas yra pateikiamas šiame interneto tinklalapyje, skiltyje Biržos dokumentai. Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas derinamas su Valstybine kainų ir energetikos kontroles komisija bei viešos konsultacijos metu su visomis suinteresuotomis šalimis (valstybinėmis institucijomis ir rinkos dalyviais).

Prekyba biržoje organizuojama naudojant nepertraukiamos prekybos metodą, tai reiškia, kad biržos dalyviui pateikus pavedimą ir atsiradus priešpriešiniam pavedimui – iškarto įvykdomas sandoris, jei ne – pavedimas įrašomas į pavedimų sąrašą, tol kol atsiras jį atitinkantis priešpriešinis pavedimas. Biržoje pateikti pavedimai yra matomi visiems biržos dalyviams elektroninėje prekybos sistemoje, todėl sprendimą už kokią kainą pirkti ar parduoti dujas priima patys dalyviai, turėdami galimybę savo pateiktų pavedimų kainą bet kada koreguoti prekybos sesijos metu. Šis metodas minimizuoja rinkos manipuliavimo galimybes ir yra ypatingai skaidrus, aiškus ir paprastas.

Sandoriai biržoje įvykdomi ir tuomet kai pavedimo kiekiai nesutampa, pvz. jei vienas rinkos dalyvis nori įsigyti tik dalį kito dalyvio norimo parduoti kiekio, tokiu atveju pardavėjo pavedimas yra realizuojamas dalinai. Ši galimybė biržoje leidžia lanksčiai ir lygiomis sąlygomis veikti tiek mažiesiems, tiek didiesiems rinkos dalyviams.

Informacijos sklaida

GET Baltic svarbus uždavinys ir tikslas – rinkos švietimas ir informavimas. Tuo tikslu bendrovė nuolatos dalyvauja susitikimuose su gamtinių dujų rinkos dalyviais bei įvairiose energetikos konferencijose. Vykdydama rinkos švietimo ir informavimo tikslą UAB GET Baltic periodiškai, šiame interneto tinklalapyje, skelbia ir atnaujiną šią informaciją:

  • Ketvirtines Prekybos gamtinių dujų biržoje ataskaitas.
  • Interneto tinklalapyje 15 min. periodiškumu informaciją apie dar nerealizuotus dalyvių pateiktus pavedimus biržoje. Elektroninėje prekybos sistemoje ši informacija atnaujinama realiu laiku.
  • Kiekvieną parą informaciją apie per paskutinę (ir ankstesnes) prekybos sesiją sudarytus sandorius. Elektroninėje prekybos sistemoje ši informacija atnaujinama realiu laiku.
  • Nedelsiant reikšmingą informaciją, kaip ją apibrėžia Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-66.

Minėta informacija ir duomenys yra skelbiami viešai, todėl yra prieinami visiems suinteresuotiems asmenims.

Prekybos gamtinių dujų biržoje priežiūra ir stebėsena

Remiantis teisės aktais UAB GET Baltic vykdo nuolatinę prekybos gamtinių dujų biržoje stebėseną, atlieka reikšmingos informacijos paskelbimo, naudojimosi viešai nepaskelbta reikšminga informacija, naudojimosi turima įtaka rinkoje, manipuliavimo ir kitos biržos dalyvių elgsenos monitoringą bei vertinimą.

Bendrovė įgyvendina Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktuose keliamus reikalavimus atviros ir sąžiningos konkurencijos gamtinių dujų rinkoje skatinimui.

Rinkos operatoriaus veiklos priežiūra

Prekybą gamtinių dujų biržoje organizuoja gamtinių dujų rinkos operatorius, turintis šios veiklos licenciją. Licencijos išduodamos įmonėms atitinkančioms Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. lapkričio 8 d. UAB GET Baltic išdavė gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencija Nr. L2-2 (GDRO).

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – komisija) remiantis teisės aktais vykdo nuolatinę UAB GET Baltic administruojamos gamtinių dujų biržos veiklos priežiūrą ir kontrolę. Periodiškai atlieka finansinio pajėgumo vertinimą, paskutinį kartą bendrovė komisijos buvo vertinama 2014 m. birželio mėnesį, finansinio pajėgumo įvertis už 2013 m. buvo 2,71, komisija konstatavo, kad šis rodiklis yra didesnis nei nustatytos dujų sektoriaus atitinkamos veiklos normatyvinių rodiklių žemutinė reikšmė.

UAB GET Baltic atlikdama teisės aktuose numatytas pareigas, komisijai periodiškai teikia finansines ataskaitas, prekybos biržoje rezultatus, konkurencijos intensyvumo rinkoje vertinimo rodiklius, pastebėtus galimus pažeidimus, informaciją apie neįprastas prekybos sąlygas arba piktnaudžiavimo rinka požymių turintį elgesį, prekybos sistemos sutrikimus ir kitą informaciją.

 

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys prekybą gamtinėmis dujomis ir jos priežiūrą: